Tag Archives: IGCSE

มาเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IGCSE กันจร้า

IGCSE คืออะไร คือ หลักสูตร International General Certificate of Secondary Educational (IGCSE) ถูกจัดทำสำหรับนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี ให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อาทิ นำไปใช้ศึกษาต่อในหลักสูตร AS, A Level, International Baccalaureate (IB) หรือเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย สำหรับประเทศไทยการสอบผ่านหลักสูตร IGCSE และ GCE O Level ผู้สอบสามารถนำผลที่สอบได้ใน 5 รายวิชาที่ได้ไม่ต่ำกว่า C ไปขอเทียบวุฒิการศึกษาและนำเอกสารการเทียบวุฒิยื่นสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ ในยุคสมัยนี้เมื่อพูดถึง สอบ … Continue reading

Posted in เรียน | Tagged | Comments Off on มาเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IGCSE กันจร้า