Tag Archives: มิเตอร์น้ำ

ระบบการทำงานของมิเตอร์น้ำ

  ระบบการทำงานของ มิเตอร์น้ำ หรือมาตรวัดน้ำ อุปกรณ์ของมิเตอร์น้ำเป็นระบบกลไกลพื้นฐานธรรมดา ไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ความผิดพลาดเกิดจากระบบไฟฟ้า การทำงานขับเคลื่อนโดยการมีใบพัดซึ่งเป็นเหมือนกังหันเมื่อมีน้ำไหลผ่านก็จะให้ใบพัดหมุนตามทิศทาง และปริมาณของน้ำที่ไหลผ่านจากใบพัด ซึ่งติดตั้งไว้กับระบบเฟืองทดต่อไปยังแกนหมุนตัวเลข ตัวเลขที่หน้าปัดจึงขับเคลื่อนโดยปริมาณน้ำที่ไหลผ่านใบพัดนั่นเอง ที่หน้าปัทม์ของมิเตอร์น้ำจะมีช่องแสดงตัวเลขซึ่งมีสองสี สีแดงจะมีอยู่สามหลัก เป็นตัวแสดงจำนวนลิตร หลักแรกจึงเป็นหลักหน่วย หลักที่สองเป็นหลักสิบ หลักที่สามเป็นหลักร้อย เมื่อตัวเลขขึ้นถึงหลักร้อยที่ 999 ลิตร จะทดต่อไปที่ตัวเลขซึ่งมีสีดำ หมายถึง จำนวนลูกบาศก์เมตร คือ ใน 1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ1,000 ลิตร ความเที่ยงตรงของมาตรก็ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยหน่วยงาน ชั่ง ตวง วัด ของกระทรวงพาณิชย์ และต้องมีหนังสือรับรองความเที่ยงตรงทุกตัว ชนิดติดตั้งแนวนอน – มิเตอร์น้ำระบบเฟืองจักรชั้นเดียว  การทำงานขับเคลื่อนโดยการมีใบพัดซึ่งเป็นเหมือนกังหัน เมื่อมีน้ำไหลผ่านใบพัดจะหมุนตามทิศทางการไหล … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged | Comments Off on ระบบการทำงานของมิเตอร์น้ำ